عکس بنر سایت دز کامپیوتر

تاریخ آزمون ها

ردیف نام آزمون نوع آزمون تاریخ آزمون
1 مرحله اول کتبی 1398/2/5
2 مرحله دوم کتبی 1398/3/23
3 مرحله سوم کتبی 1398/4/27
4 مرحله چهارم کتبی 1398/5/31
5 مرحله پنجم کتبی 1398/6/28
6 مرحله ششم کتبی 1398/8/2
7 مرحله هفتم کتبی 1398/9/7
8 مرحله هشتم کتبی 1398/10/5
9 مرحله نهم کتبی 1398/11/3
10 مرحله دهم کتبی 1398/12/8

معرفی دوره ها

ردیف نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات قیمت (به تومان) عبارت تخفیف عملیات
1 65 130 510000 ثبت نام
2 20 40 375000 ثبت نام
3 36 72 440000 ثبت نام
4 20 40 350000 ثبت نام
5 63 77 140000 ثبت نام
6 27 54 600000 ثبت نام
7 25 50 420000 ثبت نام
8 20 40 550000 ثبت نام
9 10 20 220000 ثبت نام
10 20 40 370 ثبت نام