عکس بنر سایت دز کامپیوتر

تاریخ آزمون ها

ردیف نام آزمون نوع آزمون تاریخ آزمون
1 مرحله اول کتبی 1397/2/21
2 مرحله دوم کتبی 1397/4/1
3 مرحله سوم کتبی 1397/5/5
4 مرحله چهارم کتبی 1397/6/16
5 مرحله پنجم کتبی 1397/7/27
6 مرحله ششم کتبی 1397/9/2
7 مرحله هفتم کتبی 1397/10/14
8 مرحله هشتم کتبی 1397/11/19

معرفی دوره ها

ردیف نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات قیمت (به تومان) عبارت تخفیف عملیات
1 65 130 420000 ثبت نام
2 20 40 265000 ثبت نام
3 36 72 440000 ثبت نام
4 20 40 350000 ثبت نام
5 63 77 140000 ثبت نام
6 27 54 600000 ثبت نام
7 25 50 420000 ثبت نام
8 20 40 550000 ثبت نام
9 10 20 220000 ثبت نام
10 20 40 370 ثبت نام